Regulamin Sklepu Internetowego

Informacja o Firmie

Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.sn-promet.pl prowadzony jest przez Spółdzielnię Niewidomych PROMET z siedzibą w Sosnowcu przy ulicy Lipowej 11, wpisanym do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod numerem KRS 0000053760, NIP 644-051-51-83, REGON 000452021, e-mail: handel@sn-promet.com.pl, nr telefonu 032 269-81-81.

I. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez Spółdzielnię Niewidomych PROMET z siedzibą w Sosnowcu przy ulicy Lipowej 11, wpisanym do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod numerem KRS 0000053760, NIP 644-051-51-83, REGON 000452021 i zarazem określa warunki oraz zasady prowadzonej przez Spółdzielnię sprzedaży.

2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu poprzez złożenie przez Klienta zamówienia w sklepie internetowym www.sklep.sn-promet.pl a Spółdzielnią PROMET, zwaną dalej Sprzedawcą.

3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym www.sklep.sn-promet.pl. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.

4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Spółdzielnię Niewidomych PROMET jest obowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności.


II. Przedmiot Sprzedaży

1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronie sklepu internetowego www.sklep.sn-promet.pl.

2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym www.sklep.sn-promet.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

3. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego www.sklep.sn-promet.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.

4. Płatność za realizację zamówienia następuje w następujący sposób:

  • przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata)
  • poprzez system Przelewy24
  • przy odbiorze towaru (za pobraniem)

5. Sprzedawca wystawia faktury w formie papierowej, a na żądanie Klienta także w wersji elektronicznej.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji lub składaniu zamówienia, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.


III. Realizacja zamówienia

1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać w następujący sposób:

a) dokonać rejestracji konta Klienta na stronie internetowej www.sklep.sn-promet.pl i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności;

b) lub złożyć zamówienie bez rejestracji konta Klienta, w tym przypadku, Klient zobowiązany jest podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, oraz zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności.

2. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

3. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta Klienta.

4. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym www.sklep.sn-promet.pl należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.

5. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 14 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.

6. Potwierdzenie zawarcia umowy przesłane zostanie Klientowi na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas rejestracji.


IV. Dostawa

1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.sklep.sn-promet.pl jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej, a w przypadku Klientów nie będących osobami fizycznymi – istnieje możliwość odbioru w siedzibie Sprzedawcy.

2. Sprzedający realizuje dostawę towarów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dostawa towarów odbywać się będzie na koszt Kupującego, chyba że wartość zamówienia przekroczy minimum logistyczne tj. 2.000,00 zł. , wtedy koszt transportu ponosi Sprzedający.

.4. Kupujący zobowiązany jest uiścić cenę końcową zakupu towarów (tzn. powiększoną o koszty transportu) na rzecz Sprzedającego przed ich wysyłką – przedpłata na konto podane przy zamówieniu lub zapłata poprzez system Przelewy24, albo przy odbiorze (za pobraniem).

5. W przypadku przedpłaty, za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego.

6. Na czas otrzymania przesyłki składa się :

a) Kompletowanie towaru;

b) Otrzymanie wpłaty za zamówiony towar;

c) Wystawienie dokumentu sprzedaży – Faktury VAT;

d) Spakowanie paczki;

e) Wysłanie paczki firmą kurierską.

7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe na skutek działania siły wyższej oraz następstwa tego działania, które znacząco utrudniają lub uniemożliwiają Sprzedającemu zrealizowanie dostawy towarów.

8. Sprzedający zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Kupującego o działaniu siły wyższej uniemożliwiającej lub znacznie utrudniającej realizację dostawy towarów.

9. Za siłę wyższą przyjmuje się wszelkie zdarzenia zewnętrzne uniemożliwiające lub znacznie utrudniające realizację dostawy towarów przez Sprzedającego, w szczególności stan wojny, awarie, strajki, zarządzenia władz, braki w zaopatrzeniu w surowce, problemy z dostawami energii elektrycznej, katastrofalne działania przyrody, mobilizację, zamieszki, itp.

V. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby S.N PROMET (wskazany w tytule I pkt 1 niniejszego Regulaminu). Sprzedający umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail: handel@sn-promet.com.pl.

2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest w Załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu i stanowi jego integralną część.

3. Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

6. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym.

7. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Sprzedawca z zastrzeżeniem V. pkt 8.

8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

VI. Reklamacje

1. Sprzedający udziela gwarancji na sprzedawane towary na okres dwóch lat od daty sprzedaży.

2. Sprzedający w miarę możliwości zapewni Kupującemu doradztwo techniczne w zakresie sprzedawanych towarów.

3. Roszczenia z tytułu gwarancji wygasają w przypadku, gdy towar został poddany modyfikacji przez Kupującego. Roszczenia z tytułu gwarancji wygasają również w przypadku, gdy Kupujący nie zezwoli Sprzedającemu na dokonanie oględzin wadliwego towaru lub jeśli sam usunie wadę bez uprzedniej zgody Sprzedającego. Roszczenia z tytułu gwarancji nie przysługują Kupującemu w przypadku uszkodzeń towaru, które wystąpiły na skutek niewłaściwego lub niedbałego traktowania, nadużycia oraz na skutek elektrycznych i/lub mechanicznych oddziaływań wykraczających poza właściwe użycie.

4. W przypadku, gdy wada towaru nie będzie kwalifikowała się do naprawy gwarancyjnej bądź wymiany w ramach gwarancji na produkt nowy, wolny od wad, Sprzedający poinformuje Kupującego o możliwości bądź braku możliwości naprawy towaru odpłatnie oraz o przewidywanych kosztach takiej naprawy.

5. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.

6. Klientowi zgłaszającemu reklamację przysługuje prawo do wymiany towaru na nowy lub nieodpłatnej naprawy lub obniżenia ceny towaru. Reklamacja powinna być zgłoszona na piśmie według wzoru z Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu.

7. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego określonej w tytule I pkt 1 niniejszego Regulaminu wraz z wypełnionym Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.

8. Kupujący przesyła reklamowany towar na koszt Sprzedającego. Odbywa się to wyłącznie po uzgodnieniach bądź telefonicznych bądź mailowych, środkami transportu wskazanymi przez Sprzedającego.

9. Sprzedający dostarczy nowe towary wolne od wad lub usunie wadę nie później niż w terminie 30 dni roboczych od dnia dostarczenia towaru do siedziby Sprzedającego.

10. W przypadku bezzasadnej reklamacji, Kupujący zostanie obciążony kosztami transportu towaru.

11. Sprzedający nie wyraża zgody na pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich.

VII. Jakość

1. Sprzedający zapewnia, iż sprzedawane towary zostały wyprodukowane z wykorzystaniem certyfikowanego systemu zarządzania jakością ISO 9001-2008.

VIII. Odpowiedzialność odszkodowawcza

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wadę towaru w granicach wartości tego towaru, tj. nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie poniósł, bądź mógł ponieść Kupujący na skutek zakupienia towaru wadliwego i jego wykorzystania bądź braku możliwości wykorzystania, chyba że Sprzedający wiedział o wadzie w chwili sprzedaży.

2. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny w żadnym przypadku za jakąkolwiek szkodę pośrednią, wynikłą stratę lub zniszczenie (włączając w to , lecz nie ograniczając się do tego, straty w zakresie produkcji lub osiąganych zysków), powstałe z jakiejkolwiek przyczyny związanej z towarami, odniesione przez Kupującego lub jakąkolwiek inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną z nim powiązaną jakimkolwiek tytułem prawnym.

3. W pozostałym zakresie odpowiedzialność odszkodowawcza jest ograniczona do wysokości ceny sprzedaży wskazanej na fakturze VAT i uiszczonej przez kupującego.

IX. Dane osobowe

1. Administratorami Państwa danych będzie: Spółdzielnia Niewidomych PROMET, z siedzibą w 41-200 Sosnowiec, ul. Lipowa 11. NIP: 644-051-51-83, KRS: 0000053760.

2. Podanie danych osobowych podczas rejestracji lub składania zamówienia jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży, zawieranej przez Klienta sklepu internetowego ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

3. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) reguluje Polityka Prywatności znajdująca się pod adresem: 

IX. Postanowienia końcowe

1. Rejestracja konta w sklepie internetowym oraz złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.sklep.sn-promet.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Załącznik nr 1 – Reklamacja towaru.

Załącznik nr 2 – Odstąpienie od umowy.

Stan na dzień 06.04.2019